Menu

Governance

Sterker sociaal werk heet officieel Stichting Sterker en is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer 67814875. In de statuten van stichting Sterker is het doel van de organisatie beschreven: het bevorderen van welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid, eigen kracht en langer zelfstandig functioneren van (kwetsbare) burgers in de samenleving. De stichting wil dit doel bereiken door onder andere:

•    Het bieden van sociaal werk, waaronder ondersteuning, dienstverlening, hulpverlening, coördinatie en toeleiding naar - of het voorkomen en/of uitstellen van - een beroep op (zwaardere) zorg, tenminste gericht op de doelgroepen ouderen, jeugd en burgers met een beperking.
•    Het (mede) ontwikkelen, borgen en verspreiden van expertise en innovaties op voor de doelstelling relevante onderwerpen, zoals informele zorg en zingeving.
•    Het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van (al dan niet zelfstandige) instellingen.

Bestuur en toezicht
Sterker onderschrijft de governancecode sociaal werk. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, bijvoorbeeld over kwaliteit, transparantie, integriteit, maatschappelijk draagvlak, financiële beheersing en interne en externe verantwoording.
Sterker kent een besturingsmodel met een raad van toezicht en een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft als taak om integraal toezicht te houden op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken. De begroting en jaarrekening dienen beide jaarlijks door de raad van toezicht te worden goedgekeurd. Daarnaast fungeert ze als werkgever, klankbord en sparringpartner voor het bestuur.

De raad van bestuur van Sterker wordt gevormd door dhr. A.H. (Arie) de Vries (bestuurder).

De raad van toezicht van Sterker wordt gevormd door:

  • Dhr. H.P.M. (Harry) van der Burgt
  • Dhr. G.J.M. (Giel) Hutschemaekers
  • Dhr. J. (Johan) Klomp (voorzitter)
  • Mw. P.W.M. (Mea) Verbunt
  • Mevr. E.A.J. (Lisbeth) Verharen (vice-voorzitter)


Bekijk het overzicht van nevenfuncties van bestuur en raad van toezicht.

Belangenbehartiging werknemers en cliënten
Sterker kent een ondernemingsraad (OR). Deze behartigt de belangen van het personeel van de organisatie en heeft hierover regelmatig overleg met het bestuur. Als het bestuur besluiten neemt die grote gevolgen kunnen hebben voor de werknemers, dan moet eerst advies of instemming bij de OR gevraagd worden. Belangenbehartiging en betrokkenheid van cliënten van Sterker wordt op verschillende manieren georganiseerd. Voor de doelgroep ouderen kent Sterker een cliëntenraad (CR). Hierin zitten (vertegenwoordigers van) cliënten. De cliëntenraad overlegt regelmatig met de organisatie over zaken die voor cliënten van belang zijn. Voor andere doelgroepen of diensten van Sterker krijgt cliëntparticipatie op andere manieren vorm. Daarnaast haalt Sterker feedback op bij cliënten via klantervaringenonderzoeken.

Kwaliteitseisen, wet- en regelgeving
Werknemers van Sterker zijn gebonden aan de cao sociaal werk. Bij indiensttreding overleggen medewerkers een verklaring omtrent gedrag (VOG). Sociaal werkers van Sterker zijn gebonden aan de beroepscode en hebben een beroepsregistratie bij SKjeugd of Registerplein. Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld zijn tevens LVAK-gecertificeerd.

Sterker beschikt over een klachtenprocedure en is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook kent de organisatie beleid en richtlijnen over onder meer privacy en gegevensverwerking, onafhankelijke cliëntondersteuning, (ongewenst) gedrag en integriteit, en bescherming van klokkenluiders. Sterker is gecertificeerd voor verschillende keurmerken, waaronder het kwaliteitslabel van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.