Onze doelstelling

Bevorderen van welzijn

In de statuten van Sterker is het doel van de organisatie beschreven: het bevorderen van welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid, eigen kracht en langer zelfstandig functioneren van (kwetsbare) burgers in de samenleving. Sterker wil dit doel bereiken door onder andere:

 • Het bieden van sociaal werk, waaronder ondersteuning, dienstverlening, hulpverlening, coördinatie en toeleiding naar - of het voorkomen en/of uitstellen van - een beroep op (zwaardere) zorg, tenminste gericht op de doelgroepen ouderen, jeugd en burgers met een beperking.
 • Het (mede) ontwikkelen, borgen en verspreiden van expertise en innovaties op voor de doelstelling relevante onderwerpen, zoals informele zorg en zingeving.
 • Het beheren, administreren, begeleiden, ondersteunen en voor zover nodig het stichten en exploiteren van (al dan niet zelfstandige) instellingen.
Samen sterker
Sterker is samen met Sociale Teams Helmond, Wel.kom Roermond, Vrijwilligerscentrale Nijmegen en ONS welzijn (Noordoost-Brabant), onderdeel van Lentl. Samen met deze organisaties bundelen we onze krachten op gebied van strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur.

Bestuur en toezicht

Good governance

Sterker onderschrijft de governancecode sociaal werk. Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, bijvoorbeeld over kwaliteit, transparantie, integriteit, maatschappelijk draagvlak, financiële beheersing en interne en externe verantwoording.

Sterker kent een besturingsmodel met een raad van toezicht en een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft als taak om integraal toezicht te houden op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken. De begroting en jaarrekening dienen beide jaarlijks door de raad van toezicht te worden goedgekeurd. Daarnaast fungeert ze als werkgever, klankbord en sparringpartner voor het bestuur.

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

De raad van bestuur van Sterker wordt gevormd door dhr. A.H. (Arie) de Vries en dhr. W.J. (Wilbert) De Haan Westerveld. De raad van toezicht van Sterker wordt gevormd door:

 • L. (Barth) van Eeten
 • H.P.L. (Hanneke) Muijsers
 • J.P.T. (Jan) van der Kruis
 • J. (Johan) Klomp
 • J.S.M. (Judith) Pijnappels – van de Warenburg
 • E.A.J. (Lisbeth) Verharen


Bekijk het overzicht van nevenfuncties van bestuur en raad van toezicht.

Belangenbehartiging werknemers en cliënten


Ondernemingsraad

Sterker kent een ondernemingsraad (OR). Deze behartigt de belangen van het personeel van de organisatie en heeft hierover regelmatig overleg met het bestuur. Als het bestuur besluiten neemt die grote gevolgen kunnen hebben voor de werknemers, dan moet eerst advies of instemming bij de OR gevraagd worden.

Cliëntenraad

Belangenbehartiging en betrokkenheid van cliënten van Sterker organiseren we op verschillende manieren. Voor de doelgroep ouderen kent Sterker een cliëntenraad ouderenwerk (CR). De CR komt op voor klanten van het ouderenwerk van Sterker. Ze doet dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie over allerlei zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de dienstverlening van het ouderenwerk en met belangrijke beleidskeuzes en organisatorische veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor klanten van het ouderenwerk.

De CR wordt gevormd door:

 • Dhr. Henny Klaassen
 • Mevr. Niger Öztürk
 • Mevr. Gerda Geerdink (voorzitter)
 • Mevr. Carla Zijlvaart
 • Mevr. Jannie Herlien

Conny van der Aalsvoort vervult vanuit Sterker de functie van secretaris.

Voor andere doelgroepen of diensten van Sterker krijgt cliëntparticipatie op andere manieren vorm. Daarnaast haalt Sterker feedback op bij cliënten via klantervaringsonderzoeken.

Kwaliteitseisen, wet- en regelgeving

Werknemers van Sterker zijn gebonden aan de cao sociaal werk. Bij indiensttreding overleggen medewerkers een verklaring omtrent gedrag (VOG). Sociaal werkers van Sterker zijn gebonden aan de beroepscode en hebben een beroepsregistratie bij SKjeugd of Registerplein. Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld zijn tevens LVAK-gecertificeerd.

Sterker beschikt over een klachtenprocedure en is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Ook kent de organisatie beleid en richtlijnen over onder meer privacy en gegevensverwerking, (ongewenst) gedrag en integriteit, en bescherming van klokkenluiders. Sterker is gecertificeerd voor verschillende keurmerken, waaronder het kwaliteitslabel van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland (SWN).