Privacyverklaring stichting Sterker

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Dit is de Privacyverklaring (ook genoemd: Privacy Statement) van Stichting Sterker werkend onder de naam Sterker sociaal werk. Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Sterker sociaal werk persoonsgegevens.

Sterker sociaal werk acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Sterker sociaal werk veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

Inleiding

We hebben in deze Privacyverklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en hulpvraag. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u een van de websites van Sterker sociaal werk bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Sterker sociaal werk worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sterker sociaal werk van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

Verwerking van persoonsgegevens

Van wie verwerkt sterker sociaal werk persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de een van de websites van Sterker sociaal werk bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer cliënten van Sterker sociaal werk of personen die solliciteren. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van Sterker sociaal werk. Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt deze Privacyverklaring aan uw medewerkers geven. Zij weten zo precies hoe Sterker sociaal werk omgaat met hun persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt sterker sociaal werk?

Sterker sociaal werk heeft met verschillende categorieën personen te maken. Hieronder is per categorie weergegeven welke persoonsgegevens verwerkt worden.

Cliënten:
 • Naam, adresgegevens en geboortedatum
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Huisarts
 • Verwijzer
 • Hulpvraag, problematiek en voortgangsrapportage
Sollicitanten:
 • Naam en adresgegevens
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen)
 • Motivatiebrief en CV
Zakelijke contactpersonen:
 • Naam en adresgegevens
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Voor een deel van de gegevensverwerking is Sterker sociaal werk de verantwoordelijke. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Sterker sociaal werk is echter niet voor alle gegevens die ze verwerkt de verantwoordelijke. Er zijn situaties waarin Sterker sociaal werk werkzaamheden uitvoert voor opdrachtgevers en in die hoedanigheid gegevens verwerkt. In dat geval is Sterker sociaal werk de verwerker.

Wilt u weten wie de verantwoordelijke is voor uw gegevens, dan kunt u dit navragen via privacy@sterker.nl.

Waarvoor gebruikt sterker sociaal werk uw persoonsgegevens?

Sterker sociaal werk mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
 • uw toestemming;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van uw gezondheid; en
 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Sterker sociaal werk, waarbij uw belang niet prevaleert.

Sterker sociaal werk verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van persoons- en groepsgerichte ondersteuning.

Beveiliging en geheimhouding

Hoe gaat sterker sociaal werk met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Sterker sociaal werk een beleidsdocument opgesteld.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, sinds 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, kunt u contact opnemen met Sterker via privacy@sterker.nl. Mocht u een klacht in willen dienen, dan kunt u op deze pagina vinden op welke manier dat kan. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, tel.: 0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Sterker sociaal werk passende technische en organisatorische maatregelen. De volgende maatregelen zijn van toepassing:
 • Sterker sociaal werk stelt een functionaris gegevensbescherming aan om te controleren of we veilig omgaan met persoonsgegevens
 • Alle persoonsgegevens die we opslaan worden beveiligd verstuurd en opgeslagen bij gecertificeerde leveranciers
 • De medewerkers van Sterker sociaal werk hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • De sociale professionals zijn geregistreerd in het beroepsregister
 • Sterker sociaal werk is een gecertificeerde instelling en laat regelmatig controleren of het certificaat nog van toepassing is

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Sterker sociaal werk niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Melden van incidenten/datalekken

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Sterker sociaal werk is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Sterker sociaal werk zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Sterker sociaal werk bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillend zijn.

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven

Sterker sociaal werk kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Sterker sociaal werk haar medewerking.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese unie

Sterker sociaal werk zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Contact met Sterker

Persoonlijk contact met sterker sociaal werk

Veel contacten tussen u en Sterker sociaal werk verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, leggen we vast als dat nodig is voor onze dienstverlening.

Op verschillende manieren contact

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via een van onze websites contact met Sterker sociaal werk. Ook sms en chat worden ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook uitgaan van Sterker sociaal werk. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door Sterker sociaal werk worden verwerkt. Bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Bellen met sterker sociaal werk

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Bezoek aan de website van sterker sociaal werk

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw ip-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Een deel van uw IP-adres wordt geregistreerd voor het bijhouden van uw bezoekgegevens op de website.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van Sterker sociaal werk worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Sterker sociaal werk klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en verwerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en zijn niet te herleiden naar een persoon.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een bezoek aan onze website kun u ervoor kiezen het gebruik van cookies te weigeren.

Sterker sociaal werk plaatst alleen een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet volledig meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Uw privacyrechten

Wanneer Sterker sociaal werk persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken

Sterker sociaal werk verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

Inzage in uw gegevens

Bent u klant van Sterker sociaal werk en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Zie voor meer informatie en het formulier de website van Sterker sociaal werk -> Over ons -> Privacy en gegevens. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Sterker sociaal werk onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Sterker sociaal werk kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via privacy@sterker.nl of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Over deze privacyverklaring

Sterker sociaal werk kan haar Privacy-
verklaring aanpassen. De meest recente versie staat op deze pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan gerust contact met ons op via:
Sterker sociaal werk
Stationsplein 26
6512 AB Nijmegen
088 – 00 11 333
info@sterker.nl

Vragen en meldingen rondom uw persoons-
gegevens of die te maken hebben met deze privacyverklaring kunt u sturen naar privacy@sterker.nl of per brief aan bovenstaand adres.