Menu

Breed gedragen Kennis- en Onderzoeksagenda ...

Breed gedragen Kennis- en Onderzoeksagenda ...

... geeft Sociaal Werk meerwaarde

 

Op 8 december 2020 is de landelijke Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk aangeboden aan Marieke Kleijboer van het Ministerie van VWS. Daarmee heeft de lang gekoesterde wens om te werken aan het versterken van de onderbouwing van het sociaal werk handen en voeten gekregen. Inmiddels hebben al acht partijen de agenda geadopteerd.

 
Een zorgvuldig samengestelde rugzak voor sociaal werkers
De Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal Werk vertrekt vanuit die maatschappelijke vraagstukken waarvoor de inzet van sociaal werkers onmisbaar is en richt zich op versterking van de meest unieke kenmerken van sociaal werkers. Onafhankelijk projectleider en Erna Hooghiemstra en Movisie-expert Mariël van Pelt, die het traject hebben geleid: "Sociaal werkers blijven in contact met mensen bij wie de problemen niet snel - vaak nooit helemaal - overgaan en die overal tussen wal en schip vallen. Sociaal werkers hebben voor deze taak een zorgvuldig samengestelde rugzak nodig. Niet alleen om zelf overeind te blijven, maar ook om alles in huis te hebben om urgente maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen en van meerwaarde te zijn én blijven voor mensen die ondersteuning hard nodig hebben". 
 
De agenda geeft daarom richting voor toekomstige keuzes in onderzoeksprogramma’s, verspreiding-, implementatie en professionaliseringsactiviteiten. De agenda kan ook vertaald worden naar beleidsmaatregelen en de curricula van opleidingen. De agenda richt zich op vier pijlers:
  • Bevorderen van sociale samenhang.
  • Bevorderen van inclusie.
  • Versterken van het gewone leven.
  • Door laten klinken van de stem van de burger/inwoner.
 
Meer smoel geven aan sociaal werk
De agenda is in een zorgvuldig traject samen met allerlei partijen ontwikkeld en wordt gedragen door een diverse groep stakeholders. Een daarvan is de Leerstoel Sociaal Werk, waarvan Sterker sociaal werk mede-initiatiefnemer is. De missie van de Leerstoel is om samen met de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tilburg University sociaal werk te versterken en te professionaliseren, onder meer met academisch onderzoek: "Verwetenschappelijking en professionalisering van sociaal werk gaan hand in hand. Doordat we extra aandacht hebben voor de stem van
de meest kwetsbare burgers (bijvoorbeeld mensen in armoede, dak- en thuislozen, mensen met een psychische kwetsbaarheid of mentale beperking, multiprobleemgezinnen, kwetsbare jongeren of ouderen), dragen we ook bij tot de vermenselijking van sociaal werk. Het ultieme doel van het onderzoek dat we verrichten is te komen tot een meer sociaal rechtvaardige, warme en inclusieve samenleving waarbij elke burger volwaardig en op maat kan participeren en een hoogst mogelijke kwaliteit van leven kent."
 
Terug