Kwaliteit - Sterker sociaal werk
Slider

Kwaliteit

Kwaliteit

Sterker sociaal werk heeft professioneel handelen hoog in het vaandel en is continu
bezig om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren. Dit laten we extern
toetsen, omdat we het belangrijk vinden een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk te hebben.

Op deze pagina vindt u verder meer informatie over:

  • privacy en het vastleggen van gegevens
  • onvrede en klachten
  • cliëntparticipatie

Privacy en gegevens

Om de juiste hulp of dienst te kunnen leveren, is het meestal nodig om uw (persoons)gegevens vast te leggen. Sterker sociaal werk gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Hieronder leest u hierover meer informatie.

Waarom leggen we gegevens vast?
We leggen uw (persoons)gegevens vast omdat dit noodzakelijk is om u goed te kunnen helpen of ondersteunen. Om bijvoorbeeld de voortgang van hulp bij te houden, is het belangrijk om gespreksverslagen vast te leggen. Ook is het vastleggen van gegevens handig wanneer een andere professional de dienstverlening over moet nemen.

Welke gegevens leggen we vast?
Welke gegevens we vastleggen hangt af van het soort dienst of hulp dat we bieden. De belangrijkste persoonsgegevens die we vastleggen zijn in elk geval naam, adres en contactgegevens. Soms moeten we ook uw burgerservicenummer vastleggen. Daarnaast leggen we vast hoe we u ondersteunen of helpen, denk bijvoorbeeld aan onderzoeks- of gespreksverslagen.

Waar leggen we gegevens vast?

In geval van een hulpverleningstraject leggen we deze gegevens vast in een digitaal dossier. Alle dossiers worden opgeslagen in een beveiligd computersysteem. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien: via uw contactpersoon kunt u een kopie van het dossier opvragen door dit formulier in te vullen. Als u het nodig vindt om aanvullingen in uw dossier te doen, kan dat. Uw dossier wordt tenminste 5 jaar door ons bewaard. In sommige gevallen verplicht wetgeving ons om dossiers langer te bewaren, bijvoorbeeld wanneer het gaat om jeugdhulp. Dossiers zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders, en ook binnen de organisatie is de toegang tot dossiers afgeschermd zodat niet iedereen erin kan kijken.

Wanneer delen we gegevens?
In principe wisselen we uw gegevens alleen uit met derden wanneer u daarvoor toestemming geeft, bijvoorbeeld door een verklaring te ondertekenen met wie we gegevens mogen uitwisselen (denk bijvoorbeeld aan uw huisarts). Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden wanneer u of een ander in een ernstige situatie verkeert en er dringend hulp of bescherming nodig is, die alleen snel geregeld kan worden door bepaalde gegevens te delen. In zulke gevallen maken we altijd een zorgvuldige afweging, en we stellen u op de hoogte wanneer dit het geval is. Daarnaast kan het zo zijn dat binnen de organisatie bepaalde gegevens tussen collega’s gedeeld worden, bijvoorbeeld om te overleggen wat de beste aanpak in uw situatie is.
Daarnaast kan het zo zijn dat binnen Sterker gegevens worden uitgewisseld tussen collega’s indien het nodig is om u in uw situatie zo goed mogelijk te helpen.

Bijzondere situaties
Wanneer er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling zijn medewerkers gebonden aan een meldcode waarin ze verplicht worden om signalen te bespreken en zo nodig te melden bij Veilig Thuis. Daarnaast kunnen medewerkers signalen over jeugdigen melden in de zogenaamde Multisignaal Verwijsindex. Professionals van andere instellingen en organisaties kunnen daar ook signalen in zetten. Door de melding weten hulpverleners sneller of een kind of jongere al bekend is bij een collega. De persoonsgegevens worden geregistreerd, maar de registratie bevat geen inhoudelijke informatie.

Onvrede en klachten

Heeft u tips, signalen of opmerkingen over onze hulp- en dienstverlening, ook kritische, dan horen wij dat graag. Als u ergens niet tevreden over bent, bijvoorbeeld over hoe u te woord bent gestaan of over de hulp of dienst die u ontvangt, willen we uw onvrede graag met u oplossen.

U kunt uw onvrede in eerste instantie bespreken met de betreffende medewerker van Sterker sociaal werk. Vaak kan zo’n gesprek het probleem oplossen. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u in gesprek gaan met de leidinggevende van de medewerker om tot een oplossing te komen. Uw onvrede wordt dan vastgelegd als een klacht, zodat we hier van kunnen leren.

Onafhankelijke klachtencommissie
Mocht de uitkomst van dit gesprek niet leiden tot een oplossing waar u tevreden mee bent, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. U kunt ook rechtstreeks de stap naar de onafhankelijke klachtencommissie nemen, bijvoorbeeld als een eerder ingediende klacht naar uw mening niet goed is afgehandeld, maar houd er rekening mee dat de klachtencommissie altijd kijkt wat u al heeft ondernomen om de klacht op te lossen. U kunt een klacht bij de klachtencommissie indienen via dit formulier. Let op: u kunt dit formulier alleen gebruiken door het eerst op te slaan op uw computer, en daarna in te vullen en te printen.

Vertrouwenspersoon
Er kunnen situaties zijn waarin u graag (eerst) uw klacht wilt bespreken met een (externe) onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Deze kan u helpen, en ondersteunen bij het opstellen van uw klacht. Voor ondersteuning bij klachten die jeugdhulp betreffen belt u naar 088 – 555 1000 of mailt u naar info@akj.nl; voor alle overige ondersteuning bij klachten belt u naar 026 – 384 28 26 of mailt u naar vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl. Kijk voor meer informatie over vertrouwenspersonen op www.adviespuntzorgbelang.nl.

Klachtenprocedure
De volledige klachtenprocedure van Sterker sociaal werk kunt u hier lezen; het reglement van de klachtencommissie kunt u hier lezen.

Cliëntparticipatie
Cliënten van Sterker sociaal werk zijn divers. Daarom zet Sterker verschillende methoden en technieken in om cliëntparticipatie vorm te geven, zowel op individueel als groepsniveau. We informeren niet alleen, maar betrekken ook op allerlei manieren cliënten om mee te denken over ons werk. Voor het ouderenwerk is er tevens een Cliëntenraad, wilt u hier meer over weten kijk dan hier.